Съобщение

ДО
СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ:

В качеството Ви на собственици на земеделска и горска техника ви известяваме, че на 05.10.2021 г. в с. Горна Малина от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред административната сграда на община Горна Малина
ще се извършва годишен технически преглед на горецитираната техника.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216