Съобщение

ДО
СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ:

В качеството Ви на собственици на земеделска и горска техника ви известяваме, че на 12.04.2022 г. в с. Горна Малина от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред административната сграда на община Горна Малина и в с. Долна Малина от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред кметството, ще се извършват годишни технически прегледи на горецитираната техника.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216