Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 11.06.2021 г. (петък) от 11:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail: gmalina@abv.bg или на адрес: с. Горна Малина, ул. ”21-ва”, № 18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА  УСЛУГИ
на основание чл. 283 от Закона за изменение  и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование                                       

Мотиви  – Местните приходи са финансови средства, които са част от общия бюджет на общината, необходими за осъществяване на социално-битови услуги, като същите се разходват в зависимост от потребностите на населението и възможностите на общината за ресурсна обезпеченост.

Приходите от такси и услуги покриват текущите оперативни нужди за поддържане на материалната база. Увеличаване на разходите, необходими за обезпечаване на дейностите по отношение на сградния фонд, оборудване с нова техника, текущи ремонти и поддръжка, налагат определяне на цени за услуги .

При определяне размера на тази услуги са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. При въвеждането им е приложен диференциран подход спрямо този вид услуги, имайки предвид търсенето, потреблението и формирането на приходи в общинския бюджет.

Цели, които се поставят с приемането на Наредбата: Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията  на ЗМДТ.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на настоящата Наредбата не са необходими допълнителни финансова средства.

Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: Постигане на по-справедлив начин за определяне на размера на таксите, които се събират в Община Горна Малина при предоставяне на услугите, а следователно и правилното прилагане на закона.

                      ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ЗА ПРОМЕНИ                             

РАЗДЕЛ VII
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

1. Чл. 35:
а/ ал. 1 се изменя така: (1) Такса за ползване на единично гробно място
1. За лица, които приживе са били с постоянен адрес на територията на Община Горна Малина:
а/ до 15 години – 140 лв.
б/ за вечни времена  –  140 лв.
2. За лица, които приживе са били с постоянен адрес, различен от този по т. 1:
а/ до 15 години  –  500 лв.
б/ за вечни времена  –  500 лв.“
било: (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
1. до 15 години – 5 лв.;
2. за вечни времена – 25.00 лв.
3. за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.
б/ създава се нова ал. 2: (2) Такса за ползване на семейни гробни места. За семейни гробни места се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 в двоен размер.“
в/ досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: (3) Такса за ползване на урнов гроб. За урнов гроб се заплащат таксите  по ал. 1, т. 1 и 2  намалени с 50 на сто.“
било (2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.
г/ създава се нова ал. 4: (4) такса погребение – 40 лв.

2. В чл. 36 се добавя „от кметовете и кметските наместници по населени места на територията на Община Горна Малина“.