Стартира проучване на туристическата среда в Община Горна Малина

Ръководството на община Горна Малина вярва, че въпреки предизвикателствата през последната година от настъпилата от COVID 19 пандемична обстановка в страната и по света, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които имат перспектива за развитие в нашата община.
През март 2021 г. инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина, сключи договор с „Креативо.ком” ЕООД за изпълнение на проект „Проучване на туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на община Горна Малина в атрактивна туристическа дестинация”.
Тези действия са предприети във връзка с осъзнатата необходимост от научноизследователски подход, извършване на задълбочени научноизследователски проучвания и дефиниране на ясна визия за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина, за насърчаване създаването на публично-частни партньорства и предприемачество между микро и малките предприятия в общината, които са пряко или косвено свързани с туризма и/или засегнати от икономическата криза.
За целта започва допитване до жителите на общината.
Предстоят работни срещи с представители на местния бизнес, културата и просветата, и с изявени местни деятели.
Ще бъдат извършени теренни проучвания и работа с фокус групи, резултатите от които ще послужат за разработване на туристическо зониране на община Горна Малина, регионална запазена марка за качество в туризма и цялостен туристически бранд на дестинацията.
Допълнително Стратегията за устойчиво развитие на туризма в общината ще бъде актуализирана, съобразно съвременните условия, възможности и ограничения, така че да се превърне в работещ стратегически документ за местно развитие на сектор туризъм.
Въпроси
във връзка с проучванията в областта на туризма в община Горна Малина
2021 г.
1. Кои са първите три неща, за които се сещате, като чуете община Горна Малина?
2. Кои са най-характерните символи, с които свързвате община Горна Малина?
3. Какви събития в община Горна Малина бихте посетили? (спортно-приключенски, фолклорни, музикални, пленери, други)
4. Какви туристически ресурси според Вас има на територията на община Горна Малина? (скални феномени, интересни растителни и животински видове, река, язовир, исторически паметници, крепости, пещери, занаятчийски работилници, черкви и манастири, друго)
5. Как оценявате тяхната атрактивност? (кои са най-привлекателни за туристите)
6. Към кои обекти в община Горна Малина има най-голям интерес според Вас? (черква, исторически обект, крепост, екопътека, хижа, пещера, археологически обект, заведение, друго)
7. Как оценявате съществуващата материална база за нуждите на туризма (места за настаняване, заведения за хранене, спортна база, туристически маршрути)?
8. Как оценявате качеството на туристическото предлагане и условията за развитие на туризма в община Горна Малина?
9. Какво според вас не достига?
10. Смятате ли, че туризмът в община Горна Малина може да се развива значително по-добре и какво е нужно за това?
11. Бихте ли развивали туристическа дейност и ако „да” по какъв начин?
12. Кои според вас са заплахите за туризма в община Горна Малина?
13. Кои според Вас са най-големите предимства, които могат да се използват за привличане на туристи?
14. По какъв начин смятате, че трябва да се рекламира община Горна Малина?
15. Досещате ли се за интересни исторически факти, предания или легенди (моля, разкажете)?