Заповед № 89 от 10.03.2021 год. на кмета на общината за определяне на лицето, спечелило търга с явно наддаване