Заповед № № ПО-09-1297 от 21.12. 2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – София област, издадена на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010 г., издаден от Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 7/26.01.2010 г., посл. изм. ДВ., бр. 97/13.11.2020 г., чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 75б, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ,