Топъл обяд и през 2021 г.

Община Горна Малина разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 “ за предоставяне на  топъл обяд и през 2021 г.
Дейностите по процедурата ще позволят на общината да осигури непрекъснатост на предоставянето на топъл обяд на крайните бенефициенти, която към момента изпълнява проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“, утвърдена със Заповед № РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.
През периода от 1-ви януари 2021 г. до 27-ми април 2021 г., в рамките на 81 работни дни на територията на цялата община ще се доставя ежедневно храна до дома на потребителите – супа, основно ястие и хляб, и поне веднъж седмично десерт. За тази цел започва прием на заявления от кандидат потребители.

Право на безплатен топъл обяд ще имат лица, попадащи в следните целеви групи:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В тази връзка, в срок до 17.12.2020 г., Община Горна Малина набира кандидати, като желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон: 0887737743 – Ива Нанкова – главен експерт „ Инвестиционна политика и проекти, секретар на МКБППМН”.
Заявления ще се приемат в периода от 14 до 17 декември 2020 г., всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в Центъра за услуги и информация на гражданите, ет. 1 в административната сграда на  Община Горна Малина, при кметовете и кметските наместници по населени места.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Елин Пелин. Комисия към Община Горна Малина ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък, ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.