Важно!!!

Декларация по чл. 13а за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г., когато имотът не се ползва през цялата година се приемат до 31 октомври 2020 г.
След тази дата декларации няма да се приемат.