Заседание на комисията по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда към Общински съвет Горна Малина

На 16.10.2020 год. /петък/ от 11:00 ч. в зала № 1 в сградата на общинска администрация ще се проведе заседание на комисията по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда към Общински съвет Горна Малина със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на Решение № 157 по протокол № 12 от 11.09.2020 год. с предмет предприемане на действия за решаване на казуса за кариерата в с. Априлово