Медицински специалист – лекар, фелдшер или медицинска сестра в училищен медицински кабинет, в училищата на територията на общината

Община Горна Малина, търси да назначи медицински специалист – лекар, фелдшер или медицинска сестра в училищен медицински кабинет, в училищата на територията на общината, при следните условия:

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше, професионална квалификация – лекар, фелдшер или медицинска сестра, допълнителна квалификация в областта на социалните науки е предимство;

– минимален професионален опит – не се изисква;

-вид на правоотношението – трудово.

  1. Основна цел на длъжността:

Осъществяване на дейност по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигане на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

  1. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага нормативни актове – Закона за здравето, Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на здравеопазването;  добри компютърни, комуникативни и работа в екип умения; позитивна нагласа за работа с деца; умения за работа с деца в риск; мотивация за постижения и професионално развитие.

  1. Необходими  документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; медицинско свидетелство; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

  1. Заявлението и документите следва да бъдат представени в община Горна Малина, деловодство, работно време: 08.00 часа – 17.00 часа.

Телефон за контакт: 07157 2320, GSM 0885 999 841 „Човешки ресурси”

  1. Срок за подаване на заявленията– кандидатите следва да представят документи в срок до 09.10.2020 г.