Съобщение за обществен достъп относно информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение

Община Горна Малина

03.07.2020г.

Съобщение за обществен достъп относно информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци”, община Горна Малина”

Публикувано на 03.07.2020г.

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Горна Малина уведомява всички заинтересувани лица, че съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци”, община Горна Малина” , с възложител община Горна Малина.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е поставена на интернет страницата на община Горна Малина и на информационното табло в сградата на общината за периода от 03.07.2020г. до 17.07.2020г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ 1, ет. 1 ( в работно време) и на e-mail: gmalina@abv.bg.