Съобщение за обществен достъп до изготвен Проект за СОЗ около водовземно съоръжение

Община Горна Малина

14.08.2020г.

Съобщение за обществен достъп до изготвен Проект за СОЗ около водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК Горно Камарци”, изграден в имот № 000347, земл. на с. Горно Камарци, община Горна Малина, обл. Софийска – за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, област Софийска.

Публикувано на 14.08.2020г.

В изпълнение на изискванията на чл.39, ал.2 Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.),Община Горна Малина обявява Проект за СОЗ около водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК Горно Камарци”, изграден в имот № 000347, земл. на с. Горно Камарци, община Горна Малина, обл. Софийска – за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, област Софийска.

Проекта за СОЗ е на разположение на заинтересованите лица и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в отдел УТКРСОС, община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” 1

Становища, предложения и възражения могат да се подават в срок до 14.09.2020 г. в  деловодството, както и на електронен адрес GMalina@abv.bg