Заповед № 219/16.06.2020 г. за забраняване на къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д
 № 219 / 16.06.2020  г.
Горна Малина

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.09.1996 г. и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавянията през активния плувен сезон 2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Горна Малина.
  2. 2. През летния сезон, считано от 16.06. до 31.10.2020 г., стопаните на водните площи, забранени за къпане и плуване, са длъжни за обозначат забраната, като поставят лесно забележими забранителни, предупредителни и информационни знаци.
  3. 3. Директорите на учебните и детски заведения да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за безинцидентно къпане и плуване на учениците и децата по време на летния отдих.
  4. 4. Препоръчвам на ръководителите на РЗИ, РК на БЧК и РУ на МВР – гр. Елин Пелин в съответствие с определените им компетентности, произтичащи от горецитираната наредба, да извършват периодични проверки за изпълнение на настоящата заповед и да оказват методическа и консултативна помощ на всички заинтересовани общински структури, стопани на водни площи и граждани, с цел недопускане на водни инциденти.
  5. 5. Лицата, нарушили разпоредбите на настоящата заповед, носят административно-наказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на друго по-тежко наказание.
  6. 6. Назначавам общинска комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи в състав:

Председател: Цветанка Иванова – заместник-кмет

Членове:    1. Ангел Симеонов   – гл.специалист „ ЗНБАК, ССИ и ОМП”

  1. Никола Гостев      – кмет на с.Долно Камарци
  2. Стефан Стефанов  – кмет на с.Белопопци
  3. Георги Стефанов  – гл.специалист „ОСКР“

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Председателя на общинска комисия  по водноспасителна дйност и обезопасяване на водните площи.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните лица и служители за естопаните на водни площи, началника на РУ“Полиция“ Елин Пелин, кметовете и кметските наместници  на населените места.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината, да се обяви на таблото за обяви в административната сграда на общината и на информационните табла по населени места.

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ:/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА