На 26 май 2020 г., Заместник – министърът на Министерство на труда и социалната политика Зорница Русинова подписа договор с кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов за проект “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания „

Проектът е финансиран по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност: 57 225,00 лева, в това число

Средства от ЕСФ:  48 641,25 лева и

Национално съфинансиране: 8 583,75 лева.

 Дейностите по проекта са насочени към потребители с адрес на територията на община Горна Малина, които са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот,  лице или член на семейството поставено под карантина във връзка с COVID-19 и самотни родители с дете/ца до 12 години.

По проекта ще бъдат назначени 16 домашни помощници на непълен работен ден, които ще предоставят услуги за преодоляване последиците от коронавируса на минимум 35 потребители. Желаещите трябва да притежават поне основно образование, да са физически и психически здрави и с психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевите групи по проекта.

Основните задължения на наетите помощници са доставката на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора за безвъзмездна финансова помощ) и съдействие при заявяване и получаване на неотложни административни услуги до дома на потребителите.

Към момента има назначени 6-ма домашни помощници, обслужващи потребители от селата: Горна Малина, Гайтанево, Осойца, Саранци, Чеканчево, Долно Камарци, и Горно Камарци.

Всички желаещи да се включат в проекта като домашни помощници или потребители, е необходимо да се свържат с кметовете или кметските наместници по населени места.

Лице за контакт от общинска администрация Горна Малина: Десислава Кръстева, тел.: 07152/2320.