ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ ще започне прием на деца от 1 юни 2020 г.

З А П О В Е Д
 № 190/20.05.2020 г.
 Горна Малина

              На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Детска градина „ Вяра, Надежда, Любов” – с. Горна Малина да започне прием на деца от 01.06.2020 г.

2. Броят на децата в група да не надвишава 10 деца.

3. Придвижването на децата от различните населени места на територията на община Горна Малина да се извършва с личен транспорт на родителите.

4. Възлагам на Директора на детската градина да разработи мерки за работа в повереното й детско заведение в условията на извънредна епидемична обстановка, в съответствие с мерките, публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването и в срок до 27.05.2020 год., вкл., да ги представи в  община Горна Малина.

5. В срок до 31.05.2020 г. да бъдат проведени всички разпоредени от компетентните органи подготвителни противоепидемични мерки за гарантиране на безопасен прием и работа с децата.

            Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина.

           Настоящата заповед да се доведе до знанието на Главен експерт „ Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”, до Директора на детска градина „Вяра, Надежда, Любов”- с. Горна Малина за сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ: /п/

Кмет на община Горна Малина