Протокол за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“

Приложения