Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт“ в община Горна Малина

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в общинската администрация на община Горна Малина със седалище и адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и моя заповед № 168 от 28.04.2020г., Община Горна Малина  обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжностите:

  1. «директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт» в общинската администрация на община Горна Малина;

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-образователна степен – магистър;

-област на висшето образование – право;

-минимален професионален опит за заемане на длъжността: 4 /четири/ години;

-ранг III-ти младши;

-да познава нормативната уредба, свързана с работата по длъжността;

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: чрез практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнение на длъжността и интервю;

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно приложение № 3;

декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до  16.00 часа на 12.05.2020г., на адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18, Общинска администрация, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: сградата на общинската администрация, на таблото I-ви етаж и на интернет страницата на общината.
  2. Кратко описание на длъжностите съгласно утвърдената длъжностни характеристики:
  • За длъжността: «директор на дирекция административно-правна, информационна и техническо обслужване и главен юрисконсулт»  – Разработване на политиката, планиране и организиране на дейностите по развитие на административно-правното, информационното, техническото обслужване, общинската собственост и човешките ресурси  в администрацията на Община Горна Малина; оказва правна помощ на кмета на община Горна Малина за законосъобразно изпълнение на функциите му и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията; провеждане и възлагане на обществените поръчки с възложител кмета на община Горна Малина с цел законосъобразното прилагане разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки в община Горна Малина. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 830 лв.

Телефон за контакти: 07152 2320, 0885999841 –  гл.спец.ЧР

Орган по назначаването:
КМЕТ НА ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА: 
/инж.Ангел Жиланов/