Заповед № 164 от 25.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно задължително носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата( в т.ч. кърпа, шал и др.)

З А П О В Е Д
 164/25.04.2020 година
Горна Малина

         На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,    във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение от 3 април 2020 г.  на Народното събрание за удължаване на срока  на обявеното извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:

           Изменям Заповед № 144/12.04.2020 година, като въвеждам следните ограничителни мерки на територията на община Горна Малина:

 

  1. На основание Заповед № РД-01-236/24.04.2020 година на министъра на здравеопазването, всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места(в т.ч. транспортни средства за обществен транспорт, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата( в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване(в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги), считано до 13.05.2020 година, включително.
  2. Да се спазват строго санитарно-хигиенните изисквания на всички обществени места на територията на община Горна Малина, съгласно Заповедите  на министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб.

       Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина.

        Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички жители и гости на община Горна Малина.

          Да се връчи на всички членове на Общинския кризисен щаб, на Началника на РУ на МВР- гр. Елин Пелин, кметовете и кметските наместници по населени места на община Горна Малина, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА