Заповед № 144 от 12.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина

З А П О В Е Д
№ 144/12.04.2020 година
Горна Малина
За изменение и допълнение на Заповед № 102/19.03.2020 г. и Заповед
№ 130/30.03.2020 г. на Кмета на община Горна Малина

                На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание  от 3.03.2020 г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на обявеното извънредно положение,  препоръки на Националния оперативен щаб и Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

               Допълвам Заповед № 102/19.03.2020 г., като създавам точка 16а и изменям Заповед № 130/30.03.2020 г., като  въвеждам следните ограничителни  мерки на територията на община Горна Малина:

  1. 16а. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места(в т.ч. транспортни средства за обществен транспорт, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата(в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване(в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).”, считано от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.
  2. Отменям въведения вечерен час за непълнолетни и пълнолетни лица на цялата територия на община Горна Малина, считано от 13.04.2020 г.

                 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина.

                 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички жители и гости на община Горна Малина.

                 Да се връчи на всички членове на Общинския кризисен щаб, на Началника на РУ на МВР- гр. Елин Пелин, кметовете и кметските наместници по населени места на община Горна Малина, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА