Заповед № 130/30.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за промяна на вечерния час на територията на общината

Заповед
№ 130/30.03.2020 г.с. Горна Малина

   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., № РД-01-131/17.03.2020 г. и № РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстеновка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:

    Променям моя заповед № 102 от 19.03.2020 г., както следва:

Точка 9 и точка 10  се променят така:

     т.9. От 30.03.2020 г. до второ нареждане се въвежда вечерен час – 19.00 часа за непълнолетни лица на община Горна Малина.

     т.10. От 30.03.2020 г. до второ нареждане се въвежда вечерен час на територията на община Горна Малина – жителите и гостите на населените места на общината не могат да напускат имотите си /или местата, в които са настанени гостите на общината/ в часовете между 21.00 часа вечерта и 06.00 часа сутринта. Изключение са работещите на смени и нуждаещите се от спешна медицинска помощ.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина.

       Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се обяви на сайта на общината и на общодостъпно място.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА: /П/

инж. Ангел Жиланов