Заповед № 105/21.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина във връзка с въвеждане на ограничителни мерки на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д

 №105 /21.03.2020 година

Горна Малина

                На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, Заповед РД-01-143/20.03.2020 година на министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVD-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:

                Въвеждам следните ограничителни мерки на територията на община Горна Малина до второ нареждане:

  1. Забранява се на лица ДО 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08:30 часа до 10:30 часа всеки ден.
  2. През контролно-пропускателните пунктове на областните градове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

              Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина.

              Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички жители и гости на община Горна Малина.

              Да се връчи на всички членове на Общинския кризисен щаб, на Началника на РУ на МВР- гр. Елин Пелин, кметовете и кметските наместници по населени места на община Горна Малина, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение.

 

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА