Заповед № 96/13.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина

З А П О В Е Д
№ 96 /13.03.2020 година
      Горна Малина

             На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб с цел предотвратяване разпространението на коронавируса:

НАРЕЖДАМ:

             Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина до 29.03.2020 година включително:

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
  3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
  4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни( кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
  6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
  8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г.

       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина, началника на РУ на МВР- Елин Пелин, кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

       Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

инж. АНГЕЛ  ЖИЛАНОВ     /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

                                                                                                  

: