Заповед № 83/09.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно разпространението на коронавирус

З А П О В Е Д
№ 83 / 09.03.2020 година
Горна Малина

           Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19(инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV) на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 63, ал. 1 и ал. 5 от Закона за здравето, на основание Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи и  на основание писмо от Областна администрация с вх. №06.00-50/04.03.2020 година и с цел предотвратяване разпространението на коронавируса

                                                               Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се сформира Общински кризисен щаб за предотвратяване на разпространението на коронавирус 2019-
  2. Да се ограничи организирането на масови мероприятия, на спортни и културни изяви (кина, театри, читалищни салони, фитнес-зали и други), свързани със струпването на много хора в затворени помещения.
  3. Всички пенсионерски клубове на територията на община Горна Малина да преустановят дейността си за неопределен срок.
  4. Да се засили пропусквателния режим и филтъра в учебните заведения, Детската градина, ЦСРИ и местата, където има струпване на хора.
  5. Ръководителите на учреждения и предприятия да подсигурят средства за дезинфекция, помещенията да се почистват и дезинфекцират съобразно изискванията с дезинфектанти с по-голяма концентрация на спиртна основа.
  6. Служителите, работещите с клиенти, да избягват близък контакт и да бъдат на безопасно разстояние минимум 1-1,5 м от болни хора.
  7. Да се поддържа чистота в сградите, пред гишета за обслужване и помещения, в санитарните помещения, като се спазват хигиенните изисквания.
  8. При необходимост, да се осигурят лични предпазни средства за служители и работници на територията на общината.
  9. Да се ограничи свободното движение на учащи се по време на грипната ваканция.
  10. Да се създаде организация за осъществяване на контрол за спазване на наложена карантина на лица. В случаите на неспазване на наложена карантина на лица, които са в отпуск за временна нетрудоспособност поради карантина, да се уведоми териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Копие от заповедта да бъде връчена на всички членове на Общинския
кризисен щаб и отговорните институции за координация на действията във връзка с коронавируса  за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на електронната страница на община Горна Малина.

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

КМЕТ НАОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА