Списъци за общо индивидуално ползване

Списъци за индивидуално ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост.

Приложения