Заповед № 12/13.01.2020 г. на кмета на община Горна Малина

Заповед № 12 от 13.01.2020 г. на кмета на община Горна Малина издадена на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); във вр. с чл. 37 в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи; Заповеди № № ПО- 9- 46-/30.09.2019 г., ПО-09-659-1/30.09.2019г., ПО-09-657-1/30.09.2019г., ПО-09-649-1/30.09.2019г., ПО -09- 651-1 / 30.09.2019 г., ПО-09-652-1/30.09.2019г., ПО-09-653-1/30.09.2019г., ПО-09-646-1/30.09.2019г., ПО -09-654 -1/ 30.09.2019г., ПО-09-656-1/30.09.2019г., ПО-09-651-1/30.09.2019г., ПО -09-648 -1 / 30.09.2019 г., ПО-09-647-1/30.09.2019г., ПО-09-650-1/30.09.2019г., на ОД „Земеделие” – София ведно с приложенията и подадени заявления от ползватели на основание чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ.

Приложения