Покана за публично обсъждане

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 г.

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, Кметът на Община Горна Малина

 К А Н И

Жителите на общината, представители на бизнеса и НПО–та на 30.11.2020 год.  от 10:30 часа в зала 9, ет. 2 в сградата на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 год.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1 и на email: gmalina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането.

 Приложение: Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.