Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” на ПУДООС

  Проект Реализация „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Горно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14296 от 27.04.2021 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с №

Прочети повече

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195-C01 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до 30.09.2021 год.

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осойца, с. Долно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП

Прочети повече