Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“

  Проект Реализация „Целево подпомагане с топъл обяд в община Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № ФС01-0454 от 23.04.2020 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год.

  Проект Реализация „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-2.101-0128 от 26.05.2020 год., със

Прочети повече

Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” на ПУДООС

  Проект Реализация „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Горно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14296 от 27.04.2021 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с №

Прочети повече

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195-C01 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до 30.09.2021 год.

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осойца, с. Долно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП

Прочети повече

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ Община Горна Малина е бенефициент по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане на проект № 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности

Прочети повече

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” Проектът е

Прочети повече

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Укрепване на свлачище в с. Стъргел” Проектът е изпълнен и отчетен. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 136 463,55 лв. „Осигуряване на общинска образователна инфраструктура

Прочети повече