Създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г.

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина, Ви уведомява за изготвени заповеди, съгласно чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,

Прочети повече

Обява от общинска служба по земеделие

Общинската служба по земеделие гр.ЕЛИН ПЕЛИН ОФИС ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри

Прочети повече

Обява

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на

Прочети повече

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Списък на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо и индивидуално ползване

Списък на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо ползване Списък на общинските пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Прочети повече

Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област

Плащанията по Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област може да извършите и на гише № 3, ет. 1 в общинската администрация.

Прочети повече