Решение №14

дек 9, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 4 от 09.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По точка 1.3. от дневния ред:

 

След направеното предложение № 61.00-113/02.12.2015г. от инж.Ангел Жиланов, кмет на общината, станалите разисквания и основание чл. 21, ал. 1, т. 19, ал.2, предложение четвърто, чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа за, против-няма, въздържали се-няма, един отсъства-Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №14

 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.

Поименно гласуване

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини