Решение №13

дек 9, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

Препис-извлечение от
протокол № 4 от 09.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

……………………………………………………………………………………………

По точка 1.2. от дневния ред:

След направеното предложение № 61.00-112/02.12.2015г. от инж.Ангел Жиланов, кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23, ал.2, предложение четвъртои чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1 от Наредба №16 от 30 юли 2015г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., с 6 гласа-за; против-няма; въздържали се-6, един отсъства-Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №13

 

1. Не дава съгласие община Горна Малина да реализира проект „Партньорство за местно икономическо развитие” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., при следните условия:

1.1 Партньори по проекта: община Горна Малина, община Елин Пелин,Народно читалище „Елин Пелин 1896” гр. Елин Пелин, Народно читалище „Иван Вазов 1919” с. Столник, СНЦ „Общински футболен клуб Елин Пелин” гр. Елин Пелин”, „Флай Нет 1” ЕООД гр. Елин Пелин, Волейболен клуб „Звездец“ и Народно читалище „Съзнание 1925“ с. Белопопци;

1.2. Водещ партньор: община Елин Пелин;

1.3. Представител на община Горна Малина в партньорството – инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина;

1.4. Дейностите по проекта ще се изпълняват във всички населени места на територията на двете общини – община Горна Малина и община Елин Пелин.

2.Не упълномощава кмета на община Горна Малина да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Поименно гласуване

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини