Решение №12

дек 9, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 4 от 09.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По точка 1.1. от дневния ред:

 

След направеното предложение № 61.00-107/23.11.2015г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на общината и на основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2, предложение четвърто и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.66 от Закона за местните данъци и такси с 12 гласа-за; против-няма; въздържали се-няма, един отсъства-Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №12

 

Одобрява план-сметка за определяне разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Горна Малина за 2016г., в размер на 443 800 лв., съгласно приложение № 1 към протокола /план-сметка за 2016г. и обяснителна записка към нея/.

Поименно гласуване

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини