Решение №11

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

Гласувано бе предложението на г-жа Иванка Младенова и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3-4 от ЗМСМА, с 9 гласа-за; против-няма; въздържали се-4, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №11

 

След влизане в сила на решенията и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, потвърден на днешното заседание, да се свика ново заседание на Общинския съвет, по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация в седем дневен срок.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини