Решение №10

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

След направеното предложение, станалите разисквания по предложение № 06.00-106 от 23.11.2015г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, във връзка с чл.84 от Закона за публичните финанси; на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа-за; против-няма; въздържали се-няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №10

 

Насрочва публичното обсъждане на проектобюджета за 2016г. на 30 ноември 2015г. от 10.00 часа.

 

Поименно гласуване:

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини