Решение №9

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

След направеното предложение, станалите разисквания по предложение № 06.00-105 от 23.11.2015г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, във връзка с чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4, чл.83, ал.1,2 и 3 от Закона за публичните финанси; на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа-за; против-няма; въздържали се-3, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №9

 

Одобрява разработената средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 г. – 2018 г. по обобщени показатели, както следва:

По приходната част:

Вид приход

2016 г.

2017 г.

2018 г.

- Данъчни приходи

370 000

254 600

244 600

- Неданъчни приходи

1 114 070

932 676

862 676

- Обща изравнителна субсидия и зимно поддържане

410 600

410 600

410 600

- Целеви трансфери за капиталови разходи

292 500

292 500

292 500

- Трансфери

394 700

394 700

394 700

- Временни безлихвени заеми

30 000

-

-

- Друго финансиране

- 325 000

- 330 000

- 330 000

Общо приходи:

2 286 870

1 955 076

1 875 076

 

По разходната част

Група

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

101

Изпълнителни и законодателни органи

416 300

347 411

313 892

205

Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

38 500

8 100

8 100

401

Здравеопазване

3 900

9 200

9 200

503

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

115 800

97 700

97 950

601

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

516 470

461 620

425 600

602

Опазване на околната среда

395 800

309 230

310 620

702

Физическа култура и спорт

140 820

81 070

82 400

703

Култура

32 430

19 530

19 010

803

Транспорт и съобщения

134 000

153 900

155 500

806

Други дейности по икономиката

63 100

75 070

72 900

901

Разходи, некласифицирани в другите функции и резерв

43 600

-

-

 

Общо разходи:

1 900 720

1 562 831

1 495 172

 

Поименно гласуване:

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини