Решение №8

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 
Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

След направеното предложение, станалите разисквания по предложение № 06.00-108 от 25.11.2015г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, на основание с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа-за; против-няма; въздържали се-няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №8

 

Да бъде отдаден на ЕТ „АИППДП – д-р Билал Ал-Амин“ с ЕИК: 175183456 под наем за срок от 5 години без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението на с. Долно Камарци от стоматологична помощ, стоматологичен кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня и санитарен възел с площ от 12.00 кв. м., находящ се в масивна сграда на два етажа – за АТЦ, поща, кметство, здравна служба с обща застроена площ от 260.00 кв. м., в УПИ VII, кв. 16 по регулационния план на с. Долно Камарци, община Горна Малина – съгласно акт за общинска собственост № 42/12.10.1998 г., вписан в книгите по вписване от 30.09.2008 г., том ХІ, № 124 при Агенция по вписвания - Служба по вписвания гр. Елин Пелин.

Определя наемна цена на месец в размер на 15.52 лв. (петнадесет лева и петдесет и две стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 12.00 кв. м. площ х 0.60./кв. м. (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м.) х 1.8 (коефициент за площ до 20 кв. м.)х 20 % ДДС = 15.52 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при условията, описани по-горе.

 

Поименно гласуване:

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини