Решение №7

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

След направеното предложение, станалите разисквания по предложение № 06.00-159/1/ от 25.11.2015г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, с оглед изнесеното и на основание чл. 56 АПК вр. чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.27, ал.3-5 от ЗМСМА вр. чл. 81 ал. 3 отПравилника и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 11 гласа-за; против-няма; въздържали се-2, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №7

 

Общински съвет Горна Малина се съгласява с направеното оттегляне на предложение изх. № 94.Д-31-/1/13.08.2015 г. по описа на община Горна Малина и прекратява административното производство по горепосоченото предложение, поради отпаднал правен интерес - писмено оттегляне на предложението от вносителя му.

 

Поименно гласуване:

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини