Решение №6

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По втора точка от дневния ред:

 

След станалите разисквания, направени предложение по втора точка от дневния ред, на основание чл.21, ал.3 и чл.27, ал.3-5 от ЗМСМА с 12 гласа-за; против-няма; въздържали се-1, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №6

 

Потвърждава досега действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с решение № 53, протокол № 3 от 22.12.2011г.на ОбС Горна Малина, изм. с решение № 102, протокол № 4 от 13.02.1012г. на ОбС Горна Малина.

Поименно гласуване:

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини