Решение №5

ное 25, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 3 от 25.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По първа точка от дневния ред:

 

След направените предложения и проведеното гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.1, чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №5

 

Създава временна комисия, която да организира и проведе избора на председател на Общински съвет Горна Малина в състав:

Председател: Димитър Нарлийски

Членове: Анка Ненова

Йоана Добрева

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини