Решение №4

ное 20, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 2 от 20.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По втора точка от дневния ред:

 

След направените предложения и проведеното гласуване, на основание чл.21,ал.1,т.1, чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА с 12 гласа – за и 1 глас – въздържал се Общински съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

Създава временна комисия, която да организира и проведе избора на председател на Общински съвет Горна Малина в състав:

Председател: Димитър Нарлийски

Членове: Анка Ненова

Йоана Добрева

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини