Решение №3

ное 13, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 
Препис-извлечение от
протокол № 1 от 13.11.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По четвърта точка от дневния ред:

 

След направеното предложение във връзка с писмо №08.00-49/05.11.2015г. от Областна администрация Софийска област, чл. 21, ал.1, т.23, чл.27, ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, против-няма, въздържали се – няма, Общинският съвет прие:

 

 

РЕШЕНИЕ №3

 

Упълномощава инж.Ангел Димитров Жиланов – кмет на общината за представител на община Горна Малина в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини