Решение №2

ное 13, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 
Препис-извлечение от
протокол № 1 от 13.11.2015г.
на ОбС Горна Малина
 

……………………………………………………………………………………………

 

По трета точка от дневния ред:

 

След направеното предложение във връзка с писмо №08.00-49/05.11.2015г. от Областна администрация Софийска област, чл. 22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал.1, т.23, чл.27, ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, против-няма, въздържали се – няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №2

 

Определя председателя на Общински съвет Горна Малина за представител в Областния съвет за развитие на Софийска област.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини