Решение № 179 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По пета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

       След направеното предложение по  заявление вх 61.00-91/15.12.2017 г. от инж. Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина,становище на постоянната комисия по нормативна уредба законност предотвратяване  и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите към Общинския съвет и проведено гласуване и на основание чл. 21 , ал.1 , т.2 от ЗМСМА , Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в общината и кметствата и чл.5 и чл.7 от Закона за администрацията,с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства –Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 179

Одобрява разработената организационна структура за 2018 година по приложената таблица.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини