Решение № 175 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По четвърта точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

       След напрвавеното предложение по  заявление вх 92.00-92/15.12.2017 г. от Снежана Митова  – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето , във връзка са чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват –Величка Ангелова и Иванка Младенова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 175

Общински съвет Горна Малина актуализира „Общинска програма за закрила на детето за 2014 – 2020 г.”, както следва:

            Към Приоритет І  „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”

1. Цел 2  Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда се допълва Дейност 2.3 Популяризиране на приемната грижа в община Горна Малина

2. Цел 4 Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата се премахва Дейност 1.4.Идентифициране на потребностите в общността с цел планиране и разкриване на социални услуги в общносттаисе допълва Дейност 1.4.  Разкриване на социални услуги в общността

            Към  Приоритет ІІ  „Подобряване здравето на децата”

1. Цел 1 Намаляване на социално-значимите заболявания сред децата се допълва  Дейност 1.2.  Работа с психолог с децата при възникнала нужда и по преценка на компетентните институции

            Към  Приоритет ІІІ  „Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца”

1. Цел 1 Развиване на образователни и социални услуги с цел връщане на децата, отпаднали от образователната  система се допълва  Дейност 1.5.  Действие на екипите за обхват в училищната система

            Към Приоритет ІV  „Правосъдие за детето” се допълва:  Цел 2 Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда и Дейност 2.1.  Популяризиране на правилата за безопасност и спешните телефонии: Единен европейски номер 112 и Национална телефона линия за деца 116 111.

            Към Приоритет V „Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация”

1. Цел 1 Ранно идентифициране, регистриране, насочване при сигнали и случаи на насилие и/или злоупотреба с дете във всички институции и организации, работещи с деца се допълва Дейност 1.3.  Взаимодействие между отдел «Закрила на детето», МКБППМН – Горна Малина, училищните ръководства и общинската администрация

            Към Приоритет VІ „Отдих, свободно време и развитие способностите на детето”

1. Цел 1 Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и др. занимания в свободното време се допълва Дейност 1.4. Участие на децата в събития от културния календар на общината

            Към Приоритет VІІ  „Насърчаване участието на децата” се допълва:

1. Цел 3 Насърчаване на самоинициативността на децатаи Дейност 3.1. Подкрепа на благотворителни инициативи на децата

            В Приоритет VІІI  „Информационна кампания”  се изменя:

Било: Цел 1 Популяризиране на националната кампания на тема „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”

Дейност 1. Публикуване на информация относно стартирането на националната кампания на интернет страницата на община Горна Малина

Дейност 2.Организиране на мероприятия по темата от читалищата по населени места

 

Става: Цел 1 Популяризиране на национални кампании

Дейност 1 Публикуване на информация за национални кампании на интернет страницата на община Горна Малина

Дейност 2.Организиране на мероприятия свързани с темите от читалищата по населени места

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини