Решение № 172 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение .№ 61.00-79/1//27.11.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постояната комисия по образование, култура и вероизповедание и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища, чл. 26а, ал.2 от ЗНЧ, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства –Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 172

Приема предложената в приложение 1. Програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Малина през 2018 година,  заедно с културния календар за 2018 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини