Решение № 171 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение .№ 94.Т-52/1//20.10.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Горна Малина (2017 – 2019), приета с Решение № от Протокол № на ОбС Горна Малина, за изпълнение на Общинския годишен план за младежта 2017,  дейности на Община Горна Малина, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъстващ - Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 171

  1. Отпуска сумата от 500 лв. (петстотин лева) на Стефан Христов Манчев от гр. Елин Пелин, завършил единадесети клас в СУ „Христо Ботев”, Горна Малина на учебната 2016/2017 г. с отличен успех и за активната му дейност в мероприятията на училището.
  2. Сумата от 500 лв. е за подпомагане включването на младежа в шофьорски курс за придобиване на категория „В”.
  3. В срок до 28 януари 2018 г. – край  на настоящата бюджетна година в Община Горна Малина, Стефан Манчев да представи свидетелство за управление на МПС на главния счетоводител.
  4. При непредставяне на документ за управление на МПС в посочения в т. 3 срок ученикът се задължава да върне получената сума от 500 лв.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини