Решение № 169 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение .№ 61.00-94/20.10.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване т.1, т.2 /2/ и /3/ , с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 169

Приема следния списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, както следва:

·         “Общинска администрация” – (с писмо от ДБТ Ихтиман, изх. № 10-18-05-966/1 от 14.12.2017  г. –  няма регистрирани безработни специалисти по следните длъжности):

 

-          Дейност 282 “ОМП и поддържане на запаси и мощности”

 

“Домашен социален патронаж” с. Негушево – (с писмо от ДБТ Ихтиман изх. № 10-18-05-880/1 от 28.11.2017 г. – няма регистрирани безработни лица с посочените образование и квалификация)

Заплащането на пътните разходи на персонала да бъде гласувано в размер на 90 на сто от фактическите разходи, при предоставяне на разходно-оправдателни документи /билети, карти , фактури за автомобилен транспорт /.

 

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини