Решение № 164 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение № 61.00-43/1//2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 56 от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъстващ - Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 164

  1. 1.      Дава съгласие наемателят на помещение с площ от 90.00 кв. м, състоящо се от сладкарница, складово помещение и санитарен възел, находящо се в едноетажна масивна сграда със ЗП от 320.00 кв. м, разположена в УПИ IХ-АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка, кв. 17 по регулационния план на с. Саранци - ЕТ „Ивелин – 91 – Милчо Михайлов” с ЕИК: 831238107, със седалище и адрес: с. Макоцево, община Горна Малина, физическо лице – търговец Милчо Иванов Михайлов да извърши ремонт на покрив на сладкарница с. Саранци съгласно приложената количествено-стойностна сметка.

      В замяна на извършения ремонт в размер на 2 934.00 лв. с ДДС дава съгласие същият да не заплаща наемната цена в размер на 140.40 лв. с ДДС за 21 месеца, считано от сключването на договор за наем.

  1. 2.        Упълномощава кмета на Община Горна Малина да сключи договор за наем на цитираното по-горе помещение със спечелилия търга участник при условията на настоящето решение.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини