Решение № 163 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.В-98/2//2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 41, ал. 1, т. 1,  чл. 44 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008 г., изменена и допълнена с решение № 78 по протокол № 2 от 09.04.2014 г., с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстващи -  Величка Ангелова и Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 163

         1. Определя пазарна цена  в размер на 28 236.00 лв. (двадесет и осем хиляди двеста тридесет и шест лева) с ДДС за УПИ ХII-168, кв. 22 по регулационния план на с. Байлово, с площ от 550.00 кв. м (петстотин и петдесет квадратни метра) с акт за частна общинска собственост № 3344/04.10.2017 г. 

2. Определя земята да се продаде на съсобственика на община Горна Малина Валентин Николов Николов без търг или конкурс.

3. Упълномощава през 2018 г. кмета на община Горна Малина да издаде заповед и да сключи договор за покупко-продажба след влизане на настоящето решение в сила.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини