Решение № 162 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение от Николай Стоилов-общински съветник и предложение  № 24.00-107/1//14.12.2017 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание На основание основание искане вх. № 24.00-107/11.12.2017 г. по описа на община Горна Малина и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37в, ал. 16, изр. второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху  добавената стойност с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъстващ - Величка Ангелова, 1 не участва – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 162

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища на ползвателите, посочени в писмо вх. № 24.00-107/11.12.2017 г. по описа на община Горна Малина, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2017 – 2018 г., по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището, както следва:20 лева на дка.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори с ползвателите, след заплащане на сумите за определените за ползване полски пътища.

3. Задължава ползвателите, на които са предоставени полските пътища, да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска 2018-2019 г.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини