Решение № 160 по протокол № 11 от 21.12.2017 г.

яну 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №11  от 21.12.2017 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение № 61.00-90/2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и договор № 54/31.07.2017 г. с „Деметра 17“ ЕООД, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1- отсъстващ Величка Ангелова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 160

1. Дава съгласие за разделяне на имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Априлово № 000334 – с площ от 19,274 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, V-та категория, находящ се в местността „Манавска“ с акт за публична общинска собственост № 959/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., том  IX, № 49  на имот № 054051 с площ от 4,649 дка и обединяване на имоти №№ 054052 – с площ от 0,714 дка и 054053 – с площ от 13,881 дка в един имот с обща площ от 14,595 дка.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да изготви актове за общинска собственост за новообразуваните имоти и да сключи анекс към договор № 54/31.07.2017 г. в съответствие с настоящото решение.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини